Anaerobní lepidla jsou vysoce cenné anaerobní lepící a těsnící látky na bázi speciální metaakrylátové pryskyřice. Produkty jsou speciálně koncipovány k průmyslovému jištění a upevnění šroubů, spojení mezer a povrchů. Vynikajícím znakem anaerobního lepidla je vytvrzení, které nastává po kontaktu s kovem za nepřístupu vzduchu. Přitom vzniká vibračně a nárazově pevný lepený spoj, který je zvenku stálý vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Kapalný stav způsobuje plné vyplnění štěrbin, utěsnění, ochranu před prosakováním a korozí. Výhodné řešení v konstrukci, při výrobě a údržbě:
jednosložková; k okamžitému použití; nesrážlivá; rychle tuhnoucí; bez ředidel; vibračně pevná
 
Zvláštní znaky a přednosti
Anaerobní lepidla je jednoduchý, rychlý a šetrný v použití, ruční pevnost během několika minut a tvrdne při pokojové teplotě po několika málo hodinách ke konečné pevnosti. Odpadá jakékoliv odměřování a míchání. Nejsou zde ani ztráty na životnosti, ani na materiálu. Předčil v mnoha případech obvyklé používané mechanické spojovací metody. Použitím anaerobních lepidel:
lze zabránit nákladným provozním poruchám; klesají výrobní náklady; zkracují se montážní časy; zvyšuje se provozní bezpečnost.
 
Oblasti použití
Typy se liší různou pevností a viskozitou:
pro bezpečné upevnení a utěsnění šroubových spojení od M 5 do M 80, stejně jako trubková spojení a hrubé závity do 3"; upevní ložiska, pouzdra, čepy a jiné spojovací díly v posuvném nebo nehybném uložení; utěsní hydraulická a pneumatická spojení.
 
Konečně nachází Anaerobní lepidla uplatnění v oblasti utěsnění ploch. Nahrazuje v mnoha případech obvyklé utěsnění pevným těsněním, což znamená:
odpadá dražší skladování; žádné problémy u komplikovaných těsnění; žádné lisování těsnění (jinak než u těsnění z pevných materiálů)
 
Anaerobní lepidla se hodí výborně pro všechny kovy a určité umělé hmoty, lze jej nanášet jak manuálně, tak poloautomaticky a plně automaticky. Jako racionální řešení problémů se stalo anaerobní lepidlo v mnoha oborech nepostradatelné, jako např.:
automobilový průmysl; strojírenský průmysl a při výrobě různých zařízení; při výrobě pump a trubkového vedení; pro hnací ústrojí a motory; v oblasti hydrauliky a pneumatiky; jemné mechaniky; elektrotechniky a elektroniky; jako i ve všech oblastech oprav a údržby
 
Zajištení šroubení:
šrouby a matice; rozpěrné šrouby
 
Produkt splňuje vysoké nároky na zatížitelnost šroubového zajištění. Obvyklými metodami např. pérovými prstenci, pojistnými maticemi a dalšími, se absorbuje jen asi do maximálně 40% povrchového volného točivého momentu. Volný lomivý moment Anaerobními lepidly zajištěných spojů je vyšší. Otáčky závitu jsou kompletně zaplněny, při 100% povrchového kontaktu je zabráněno zároveň jakékoliv korozi. Díky těsnícímu účinku látky mohou být vyvrtány místo slepých děr průchozí díry. Montážní předpětí je zachováno. Bez závad mohou být též zajištěny šrouby lehce zaolejované. Optimálních pevností je však dosaženo na očištěných a odmaštěných dílech.
 
Těsnění trubek a závitů:
závitové spoje; hydraulická a pneumatická vedení; vedení chladiv a stlačeného vzduchu
 
Anaerobní lepidla trubkové a závitové těsnění zabranuje úniku plynných a kapalných látek. Těsní až k trhacímu tlaku a jsou stálé vůči většině v průmyslu používaných médií. (seznam médií na vyžádání). U Anaerobních lepidlel je vyloučeno ucpání důležitých spojů a blokování ventilů v oblasti hydrauliky a pneumatiky, (při použití konopné nebo teflonové pásky toto může nastat). Utěsněné spoje nemohou podléhat korozi ani zadření. Různé pevnosti anaerobu umožňují demontáž i po letech. Typy Anaerobních lepidlel, které jsou použity jako lepící, těsnící látky v oboru plynných, kapalných látek a kyslíku, jsou používány dle registračních rozhodnutí a testovacích podkladů.
 
Upevnění spojovaných dílů:
spojení hřídel/náboj, např. ozubené kolo; spojkové hlavy, řemenice, ložiska; cylindrické díly v pohyblivém, lisovaném uložení a uložení za tepla
 
Anaerobní lepidla spojovací typy, pronikají do hloubek drsných povrchů a vyplňují tak plně meziprostory spojovaných dílů. Tím se můžeme zříci dodatečných jistících prvků, jako např. klínu a zabrání se tím i korozi na spoji. Další použití - zpevnění kulových, válečkových a kluzných ložisek, pouzder, čepů, vložek, a jiných spojovacích částí. S Anaerobními lepidly se dají v mnoha případech spolehlivě uvést do provozuschopného stavu rozbitá lícovaná spojení. Rovněž jsou možné kombinované spojovací metody. Těmito kombinacemi: uložení za tepla - lepení / lisované uložení - lepení, lze dosáhnout vyšších sil a točivých momentů než oběma metodami jednotlivě. Při kombinaci tažného pera a lepení, se zabrání bodovému zatížení a korozi. Není pak potřeba axiální jištění.
 
Těsnění ploch:
příruby; skříně; kryty
 
Těsnění ploch kapalnými přípravky Anaerobních lepidlel, které neobsahují rozpouštědla, představuje technologicky pokrokové řešení. Oproti pevným těsněním různých druhů. Anaerobní lepidla vyhovují vždy. Vyplní se všechny nerovnosti proti sobě stojících ploch. U nízkých tlaků, až do cca 6 barů, se dostavuje okamžitý těsnící účinek. Odpadá uložení těsnění (jako u těsnění z pevných materiálů). Díky vysoké elastičnosti, může být Anaerobní lepidlo použito také za extrémních podmínek. Plně vytvrzené produkty, jsou oproti vetšině látek používaných v průmyslu (kapaliny a plyny) stálé.
 
 
 
 
Povrchové zacházení
Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, měli bychom montované díly odmastit a očistit, eventuálně obrousit. Použití je možné též na neočištěných plochách, např. šroubů ve stavu dodávky. Avšak platí, čím čistší je povrch, tím lepší budou dosažené výsledky.
 
Zpracování
Anaerobní lepidla se nanáší rovnoměrně z láhve nebo tuby z dávkovací špice, přitom zabráníme přímému kontaktu dávkovací špice s kovem. U lisovaného spojení a u větších spojovaných částí by měly být obě plochy vždy tence a rovnoměrně potřeny vlastním anaerobním lepidlem. U slepých závitů naneseme látku do otvoru, u šroubů a čepů naneseme látku po obvodu prstencovitě. Látku, která již přišla do styku s kovem, nedáváme zpět do láhve. Již malé kovové částečky vedou k vytvrzení látky v lahvi. V sériové výrobě doporučujeme proto použití dávkovacích zařízení.
 
 
 
 
Vytvrzení
Anaerobní lepidlo zůstává kapalné tak dlouho, dokud k němu má přístup vzduch. Vytvrzení začíná teprve když dojde ve spojované spáře montovaného dílu ke kontaktu s kovem a nepřístupu vzduchu. Rychlost vytvrzení je závislá na použitém typu, okolní teplotě a zpracovávaném materiálu.
 
Aktivní materiály - rychlé vytvrzení:
bronz; železo; měď; mosaz; ocel
 
 
Pasivní materiály - pomalé vytvrzení:
vysoce legovaná ocel; hliník; nikl; zinek; zlato; vrstvy oxidů; chromované a anodicky pokovené plochy; umělé hmoty; keramika
 
 
 
 
Demontáž
Málo a středně pevná spojení jsou bezproblémově demontovatelná s použitím normálního nářadí. Velmi pevně spojené díly mohou být uvolněny zahřátím od cca +300°C. Vytvrzené zbytky lepidla se dají odstranit mechanicky nebo s pomocí spreje - Odstranovač lepidel a těsnění.
 
 
 
 
Skladování
Produkt je skladovatelný v uzavřených originálních obalech nejméně 1 rok při pokojové teplotě. Nevystavujeme produkt působení zdrojů tepla a slunečních paprsků. Obsah vzduchu v láhvi nebo tubě udržuje látku v kapalném stavu.
 
 
 
 
 
Bezpečnostní pokyny
Anaerobní lepidla a těsnění nevykazují žádné obecně alergické působení na pokožku. Obsahují však nepatrné množství dráždící látky, které může vést při nadměrném kontaktu s poraněnou pokožkou k senzibilizaci. Ochrana proti nadměrnému, trvalému a přímému kontaktu s pokožkou je např. použitím ochranné pěny na ruce. Bezpečnostní listy jsou na vyžádání k dispozici.
 
 
 
 
Výběr produktu
Anaerobní lepidla existují v těchto pevnostních třídách:
nízká pevnost - lehce uvolnitelné
středně pevné - ještě uvolnitelné
velmi pevné - mechanicky neuvolnitelné bez poškození
Různé viskozity umožňují zajistit mezery od 0,01- 0,50 mm a šrouby od malých průměrů až do M 80/R 3". 
 
 
Technická data 
 
 
 
* Pevnostní hodnoty získány na šroubech M10, kvality 8.8, výška matice 0,8 d
** Pevnostní hodnoty ve střihu na válcovaných dílech průměru cca 13 mm
nt - nízko thixotropní
st - středně thixotropní
vt - vysoce thixotrpní
KTW 1) - zkouška na pitnou vodu (Technolog. centrum vody TZW Karlsruhe, Zkušebna vody)
DVGW 2) - certifikace na plyny (Německý spolek plynárenství a vodárenství)
         
Dlouhodobé nasazení Anaerobního lepidla na spojení z mědi a jejich slitin není doporučeno, neboť tyto látky vytvářejí sloučeniny s vodou při teplotě nad +40°C 
Všechna udaná data jsou založena na laboratorních měřeních a četných zkušenostech od zákazníků. Byly sestaveny pečlivě, přesto však nezakládají právní nárok na odvolání.
 
Všeobecná fyzikální data
 
Anaerobní lepidlo - kapalné  
Hustota cca 1,1 g/cm3 
pH-hodnota < 7 
Bod vzplanutí > +100°C 
Tlak par při +25°C < 0,1 Torr 
Rozpustnost v acetonu 
Skladovatelnost cca 12 měsíců v originálním balení 
 
Anaerobní lepidlo - vytvrzené
Povolený povrchový tlak pro vysoce pevné typy cca 450 n/mm2(síla vrstvy do 0,08 mm);cca 180 N/mm2(síla vrstvy do 0,25 mm)
E-modul pro vysoce pevné typy cca 1.400 N/mm2; pro málo pevné typy cca 280 N/mm2
Koeficient rozpínavosti cca 8.10-5 mm/m °C
Součinitel tepelné vodovosti cca 0,2 W/mK
Specifický přechodový odpor cca 1015 Ohm.cm
Dielektrická konstanta (50Hz-1MHz) cca 4
Dielektrická průrazová pevnost cca 10 kV/mm
Teplota rozložení od cca +250°C
Chemická stálost vůči vodě, benzínu, organickým rozpoštědlům, chladícím látkám, plynům
 
 
 
 
TWINEFLON
Dynamické teflonové těsnící vlákno, které se přizpůsobuje během instalace.

 
Je vhodné pro utěsnění kovových a plastových závitových spojů. Tento výrobek byl testován a schválen pro utěsnění při instalaci  plynu, rozvodu teplé a studené vody a tlakové instalace do 100 barů. Hlavními výhodami je, jeho chemická odolnost a zdravotní nezávadnost, nehořlavost a jeho funkční stabilnost v teplotním rozmezí od – 200°C do + 240°C. Tato teflonová nit o délce 150 m je dodávána ve špulce s řezákem, pro přesnou aplikaci a snadné skladování. Ve spodní části špulky je rovněž montážní kapalina. Každé balení je dodáváno s českým montážním návodem